Έκφραση Έκθεση (Γ Γενικού Λυκείου – Γενικής Παιδείας)

May 3, 2012 σε Γ' Λυκείου, Λύκειο, Τάξεις από Fotis Aisopos

Το βιβλίο της Έκφρασης Έκθεσης  για τη  Γ΄ Λυκείου χωρίζεται σε τρία (3) κεφάλαια, τα οποία περιλαμβάνουν τα παρακάτω βασικά θέματα:

1ο κεφάλαιο: Η πειθώ

Η πρώτη ενότητα αναλύεται σε δύο υποενότητες: τους τρόπους και τις μορφές πειθούς. Ως προς τους τρόπους πειθούς, οι μαθητές εισάγονται στην επίκληση στη λογική, στο συναίσθημα και στο ήθος του πομπού και μελετούν το ανάλογο λεξιλόγιο. Αναφορικά με τις μορφές της πειθούς, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να μελετήσουν την πειθώ στη διαφήμιση, στο δικανικό λόγο, στον πολιτικό αλλά και τον επιστημονικό λόγο. Τα θέματα για συζήτηση και έκφραση-έκθεση αφορούν την επιστήμη και το ρόλο της στην κοινωνία.

 2ο κεφάλαιο:  Το δοκίμιο -  Το άρθρο – Η επιφυλλίδα

Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται το δοκίμιο, το άρθρο και η επιφυλλίδα. Διερευνάται η πειθώ στο δοκίμιο, η γλώσσα, η οργάνωση και η ιστορία του, ανιχνεύονται οι σχέσεις μεταξύ άρθρου, δοκιμίου και επιφυλλίδας και παρατίθεται πλούσιο κειμενικό υλικό για καθένα από τα τρία είδη.  Η θεματική για συζήτηση και έκφραση-έκθεση αφορά τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

 3ο κεφάλαιο: Δίκαιος λόγος και άδικος λόγος

Το τρίτο κεφάλαιο πραγματεύεται το δίκαιο και τον άδικο λόγο μέσω μιας ποικιλίας κειμένων, στα οποία υποστηρίζονται αντίθετες θέσεις αναφορικά με το δίκαιο και το άδικο καθώς και τις προεκτάσεις τους.

 

Το παράρτημα  περιλαμβάνει δύο (2) ενότητες:

1η ενότητα παραρτήματος:  Διαβάζω και γράφω

2η ενότητα παραρτήματος:  Ερευνητική εργασία

Η πρώτη ενότητα του παραρτήματος πραγματεύεται το διάβασμα και το γράψιμο από την άποψη της σημασίας, της αξίας και της μεθοδολογίας. Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται τα στάδια μίας ερευνητικής εργασίας, από την επιλογή του θέματος ως τη συγγραφή, και δίνονται παραδείγματα ερευνητικών εργασιών.