Εφαρμογές Λογισμικού (Γ Γενικού Λυκείου – Επιλογής)

May 3, 2012 σε Γ' Λυκείου, Λύκειο, Τάξεις από Fotis Aisopos

To μάθημα Εφαρμογές Λογισμικού έχει σκοπό να δώσει σε όσους μαθητές το επιλέξουν την ευκαιρία να αποκτήσουν στέρεες γνώσεις, επαρκή εικόνα και εμπειρία χρήσης σε εφαρμογές λογισμικού γενικής χρήσης (εργαλεία, τεχνικές, επίλυση προβλημάτων κτλ). Η ύλη ταξινομείται σε τρεις άξονες:

  • Η πρώτη ενότητα, που έχει τίτλο “Ενημερώνομαι“, αποσκοπεί στο να εμπλουτίσουν οι μαθητές τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν συνολική εικόνα για τις εφαρμογές λογισμικού γενικής χρήσης (με κύριο άξονα τα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων). Κατανοούν τη χρησιμότητά τους, τις βασικές λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά τους, τις ομοιότητες και τις διαφορές τους, και εξοικειώνονται με το περιβάλλον τους.
  • Η δεύτερη ενότητα έχει τίτλο “Διερευνώ – Συσχετίζω” και αποσκοπεί στο να μάθουν οι μαθητές να αναλύουν τα δεδομένα ενός προβλήματος και να χρησιμοποιούν σύγχρονες τεχνικές και μεθοδολογικά εργαλεία για να περιγράφουν με ακρίβεια, σαφήνεια και απλότητα τις απαιτήσεις ενός συστήματος, που θα σχεδιαστεί με σκοπό να δώσει λύση στο πρόβλημα.
  • Η τρίτη ενότητα έχει τίτλο “Σχεδιάζω – Εφαρμόζω” και αποσκοπεί στο να μάθουν οι μαθητές να οργανώνουν την εργασία τους με βάση ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που υλοποιείται τμηματικά, να συνθέτουν το τελικό προϊόν από τα επιμέρους προϊόντα της τμηματικής υλοποίησης, να το ελέγχουν, να διορθώνουν τα σφάλματα και τις ατέλειες που περιέχει, να το τεκμηριώνουν και να το παραδίδουν στον τελικό χρήστη.