Αρχές Λογιστικής (Γ Γενικού Λυκείου – Επιλογής)

May 3, 2012 in Classes, High School, High School 3rd Grade by Fotis Aisopos

H λογιστική είναι μία επιστήμη, η οποία ύστερα από πολλές θεωρητικές συζητήσεις στο τέλος του 19ου αιώνα εντάχθηκε στο ευρύτερο πλαίσιο του Οικονομικού Λογισμού. Η Λογιστική παρέχει στις οικονομικές μονάδες την πληροφοριακή θωράκιση που τις βοηθά στην επίτευξη, κατά τον καλύτερο τρόπο, του στόχου τους.

Το μάθημα “Αρχές Λογιστικής” παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις αρχές της σύγχρονης Λογιστικής, με σκοπό οι μαθητές να αποκτήσουν λογιστική σκέψη, ώστε να προετοιμαστούν για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Το βιβλίο “Αρχές Λογιστικής” χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος δίνονται προοδευτικά οι βασικές έννοιες:

 • Περιουσία, διακρίσεις και υποδιακρίσεις της.
 • Προσδιορισμός της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης.
 • Μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων.
 • Διπλογραφική μέθοδος, καταγραφή των λογιστικών γεγονότων στο ημερολόγιο και καταχώριση των μεταβολών που επέρχονται απ’ αυτά στους λογαριασμούς του Γενικού Καθολικού.
 • Παραπέρα ανάλυση του μοναδικού λογαριασμού “Κεφάλαιο” και προσδιορισμός του αποτελέσματος  με το λογαριασμό “Αποτελέσματα Χρήσης”.
 • Διάκριση των λογαριασμών κατά μέγεθος, λογιστικός χειρισμός τους και ισοζύγια λογαριασμών αναλυτικών καθολικών.

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου περιέχονται οι ενότητες:

 • Η ανάλυση των λογαριασμών ως προς το περιεχόμενό τους.
 • Τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία.
 • Τα λογιστικά σφάλματα.
 • Οι λογιστικές εργασίες τέλους χρήσης.
 • Οι βασικοί σκοποί και η διάρθρωση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου