Βιομηχανική Παραγωγή και Ενέργεια (Γ Γενικού Λυκείου – Επιλογής)

May 3, 2012 in Classes, High School, High School 3rd Grade by Fotis Aisopos

Ο σκοπός του μαθήματος “Βιομηχανική Παραγωγή και Ενέργεια” είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει δύο έννοιες-κλειδιά που παίζουν σημαντικό ρόλο στο κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι. Από τη φύση του, το μάθημα αυτό απαιτεί μια διεπιστημονική προσέγγιση. Σκοπός του συγκεκριμένου βιβλίου είναι να φέρει σε επαφή τους μαθητές με βασικούς όρους και έννοιες που σχετίζονται με την Βιομηχανική Παραγωγή και την Ενέργεια και να τους καλλιεργήσει την αναλυτική και συνθετική σκέψη, ώστε να μπορούν να ξεχωρίζουν το αίτιο και το αιτιατό. Οι μαθητές της Γ’ Λυκείου στους οποίους απευθύνεται το μάθημα, σε μικρό χρονικό διάστημα θα φύγουν από το σχολείο και θα έρθουν πολύ γρήγορα σε επαφή με τις διαδικασίες παραγωγής και της αγοράς. Για τον λόγο αυτό έγινε προσπάθεια ώστε στα πλαίσια του συγκεκριμένου μαθήματος, να εφοδιαστούν οι μαθητές με τέτοιες γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να εξοικειωθούν με όρους και διαδικασίες που θα τις ακούν και θα τις διαβάζουν πολύ συχνά και θα επηρεάζουν τόσο την επαγγελματική όσο και την προσωπική τους ζωή.

Το βιβλίο αποτελείται από 6 κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο δίνονται κάποιες απλές οικονομικές έννοιες και οικονομικά στοιχεία, προκειμένου να γίνουν κατανοητά τα επόμενα κεφάλαια του βιβλίου. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται διεξοδικά οι έννοιες της βιομηχανίας και της ενέργειας και ο συσχετισμός των εννοιών αυτών. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στη βιομηχανική παραγωγή, στο βιομηχανικό προϊόν και στην οργάνωση και διοίκηση της παραγωγής, ενώ παράλληλα δίνονται παραδείγματα παραγωγικής διαδικασίας για χαρακτηριστικούς βιομηχανικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες, όπου γίνεται μια διεξοδική μελέτη των μορφών, και της παραγωγικής ενέργειας που έχουν άμεσο ενδιαφέρον εφαρμογής στην Ελλάδα. Το πέμπτο κεφάλαιο συνδέει τις δυο βασικές έννοιες που πραγματεύεται το βιβλίο τονίζοντας τη σημασία που έχει η εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη βιομηχανική παραγωγή στην οικονομία κάθε χώρας. Τέλος το έκτο κεφάλαιο αναφέρεται στην ρύπανση του περιβάλλοντος που προέρχεται από βιομηχανικές δραστηριότητες. Σε ιδιαίτερη ενότητα αναπτύσσονται οι βασικές αρχές των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και η συσχέτιση μεταξύ περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης.