Ηλεκτρολογία (Γ Γενικού Λυκείου – Τεχνολογικής Κατεύθυνσης: Κύκλος Τεχνολογίας και Παραγωγής)

May 3, 2012 in Classes, High School, High School 3rd Grade by Fotis Aisopos

Το βιβλίο αυτό της Ηλεκτρολογίας προορίζεται ως διδακτικό για το αντίστοιχο μάθημα της Γ’ τάξης του Ενιαίου Λυκείου του κύκλου «Τεχνολογία Παραγωγής». Στο βιβλίο αυτό έγινε ένα συγκερασμός Ηλεκτρολογικών και Ηλεκτρονικών θεμάτων σε ενιαία μορφή, καθόσον δεν υφίσταται σαφής οριοθέτηση μεταξύ της Ηλεκτρολογίας και των Ηλεκτρονικών.

Η Ηλεκτρολογία αναφέρεται συνήθως στην παραγωγή, μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας. Τα ηλεκτρικά ρεύματα που χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις αυτές είναι ισχυρά, της τάξης μεγέθους μερικών δεκάδων Ampere. Στα Ηλεκτρονικά χρησιμοποιούνται συνήθως διατάξεις των οποίων τα κύρια κατασκευαστικά στοιχεία είναι κρυσταλλικής μορφής. Οι διατάξεις αυτές παράγουν και ενισχύουν ασθενή σήματα ή γενικότερα διαμορφώνουν και μεταδίδουν «πληροφορίες». Οι διατάξεις αυτές (π.χ. ενισχυτές) εργάζονται με ασθενή ρεύματα της τάξης μεγέθους μερικών mA.

Τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί ραγδαία εξέλιξη των Ηλεκτρονικών και έχει διαμορφωθεί και ένας ακόμα επί μέρους κλάδος, αυτός των Βιομηχανικών Ηλεκτρονικών. Στον κλάδο των Βιομηχανικών Ηλεκτρονικών χρησιμοποιούνται και ισχυρά ρεύματα. Συνεπώς τα θέματα της κυρίως Ηλεκτρολογίας και των Ηλεκτρονικών δύνανται να αντιμετωπισθούν με ενιαίο τρόπο, καθόσον διαπραγματεύονται κοινής φύσεως θέματα. Για το λόγο αυτό, κατά την συγγραφή του βιβλίου, έγινε προσπάθεια ώστε να υπάρχει – σε ικανό βαθμό – ενοποίηση της ύλης.