Κοινωνική και Πολιτκή Οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα (Β Γενικού Λυκείου – Επιλογής)

May 3, 2012 in Classes, High School, High School 2nd Grade by kelly

Το βιβλίο αυτό έχ­ει την εξής δομή:
1. Στο πρώτο­ κεφά­λ­αι­­ο με τίτλο Η κοινωνική οργάνω­ση στην αρχαία Ελλάδαπαρουσιάζονται:

α. η εξέλιξη της αρχαίας ελληνικής κοινωνίας από την ομηρική εποχή ως τα ελληνιστικά χρόνια ως εξής:

  • ­η πορεία της αρχαίας ελληνικής κοινωνίας (περιληπτική παρουσίαση).
  • από την κρητομυκηναϊκή κοινωνία στην κοινωνία της πόλης-κράτους.­
  • η κοινωνία της πόλης-κράτους στην αρχαϊκή και κλασική εποχή.
  • η κοινωνία κατά την κλασική εποχή.
  • η κοινωνία στην ελληνιστική εποχή.

β. η μορφή και οι λειτουργίες ορισμένων σημαντικών για την αρχαία Ελλάδα κοινωνικών θεσμών (οικογένεια, εκπαίδευση, στρατός, θρησκεία και λατρεία).

γ. ορισμένες όψεις της καθημερινής ζωής των αρχαίων Ελλήνων (εργασία και επαγγέλματα, ψυχαγωγία, μόδα).

2. Στο δεύτερο κεφάλαιο με τίτλο Η πολιτική οργάνωση στην αρχαία Ελλάδα παρουσιάζεται η εξέλιξη των πολιτικών συστημάτων από την ομηρική εποχή ως τα ελληνιστικά χρόνια ως εξής:

  • η πορεία προς την πόλη-κράτος.
  • η πόλη-κράτος (αριστοκρατική και δημοκρατική).
  • άλλοι τύποι πολιτικής οργάνωσης (μοναρχίες, κοινά-συμπολιτείες).