Avatar of kelly

by kelly

Τεχνολογία

April 4, 2012 in Classes, Junior High School, Junior High School 2nd Grade by kelly

Αυτό το βιβλίο προσφέρει στους μαθητές την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τις πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία των παραγωγικών μονάδων και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, γνώσεις για τις παραγωγικές διαδικασίες, τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται κλπ. Τους βοηθά επίσης να οργα­νώσουν τις γραπτές εργασίες και τις ομαδικές κατασκευές που περιλαμβάνονται στις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Μέσα από τις δραστηριότητες που προτείνονται, επιδιώκεται η διαθεματική προσέγγιση των ζητημάτων που θα τους απασχολήσουν, δηλαδή η εφαρμογή γνώσεων που έχουν αποκτήσει από άλλα μαθήματα.

Avatar of kelly

by kelly

Οικιακή Οικονομία

April 4, 2012 in Classes, Junior High School, Junior High School 2nd Grade by kelly

Το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας θα βοηθήσει τον μαθητή να οργανώσει το χρόνο του, ώστε να διαχειρίζεται καλύτερα τη ζωή του. Θα εμπλουτίσει τις γνώσεις του σχετικά με την αξία του φυσικού κα­ι πολιτισμικού περιβάλλοντος και θα μάθει να το προστατεύει και να το διαφυλάσσει. Θα τού δοθεί η δυνατότητα να συλλέξει πληροφορίες για τους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία (π.χ. σωστή διατροφή) και τη σημασία της πρόληψης στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων.

Avatar of kelly

by kelly

Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία

April 4, 2012 in Classes, Junior High School, Junior High School 2nd Grade by kelly

Το βιβλίο της Μεσαιωνικής και Νεότερης Ιστορίας της Β Γυμνασίου περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια και υποκεφάλαια:

Κεφάλαιο Πρώτο: Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου (330-717)    

I. Η μετεξέλιξη του ρωμαϊκού κράτους
ΙΙ.Εξωτερικά προβλήματα και αναδιοργάνωση του κράτους

Κεφάλαιο Δεύτερο: Λαοί στον περίγυρο του Βυζαντινού κράτους   

Ι. Ο βαλκανικός κόσμος κατά τον μεσαίωνα
ΙΙ. Ο κόσμος του Ισλάμ κατά την περίοδο του μεσαίωνα

Κεφάλαιο Τρίτο: Περίοδος της μεγάλης ακμής του Βυζαντίου

I. Παγίωση της βυζαντινής κυριαρχίας στα Βαλκάνια και τη Μ. Ασία
ΙΙ. Εξωτερικά προβλήματα και αναδιοργάνωση του κράτους

Κεφάλαιο Τέταρτο: Περίοδος της κρίσης του Βυζαντίου  (1025 – 1453)

Ι. Η εξασθένηση του Βυζαντίου και το σχίσμα με τη Δύση
ΙΙ. Οι σταυροφορίες και οι συνέπειές τους για το Βυζάντιο
ΙΙΙ. Ανασύσταση Βυζαντίου και υποταγή στους Οθωμανούς

Κεφάλαιο Πέμπτο: Ο πολιτισμός του Βυζαντίου

   Ι. Ο πολιτισμός του Βυζαντίου

Κεφάλαιο Έκτο: Η μεσαιωνική Ευρώπη
I. Η εξέλιξη της μεσαιωνικής Ευρώπης μετά τη μετανάστευση των λαών (5ος -10ος αι.)
ΙΙ. Η διαμόρφωση της Δυτικής Ευρώπης κατά τα τέλη του μεσαίωνα

Κεφάλαιο Έβδομο: Η Ευρώπη στους νεότερους χρόνους (15ος-18ος αι.)
I. Οι ανακατατάξεις στη μεσαιωνική ευρωπαϊκή κοινωνία
II. Ο ελληνισμός υπό Βενετική και Οθωμανική κυριαρχία

Avatar of kelly

by kelly

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

April 4, 2012 in Classes, Junior High School, Junior High School 2nd Grade by kelly

Η σχολική ύλη των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Β’ Γυμνασίου περιλαμβάνει επιλεγμένα λογοτεχνικά κείμενα παλαιότερων, νεότερων και σύγχρονων συγγραφέων, Ελλήνων και ξένων, τα οποία καλύπτουν ποίηση, πεζογραφία και δοκίμιο. Η επιλογή των κειμένων έγινε με κριτήρια λογοτεχνικά και με τρόπο, ώστε να ανταποκρίνονται στην αντιληπτική ικανότητα των μαθητών της τάξης. Τα περιεχόμενα του βιβλίου διατάσσονται στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

  1. Η βιοπάλη – Το αγωνιστικό πνεύμα του ανθρώπου
Avatar of kelly

by kelly

Γεωλογία – Γεωγραφία

April 4, 2012 in Classes, Junior High School, Junior High School 2nd Grade by kelly

­Στη Β΄ τάξη του Γυμνασίου το μάθημα της Γεωλογίας – Γεωγραφίας επικεντρώνεται στην μελέτη της Ευρώπης και της Ελλάδας, ενώ η ύλη αναπτύσσεται σε τέσσερις μεγάλες διδακτικές ενότητες. Η Ευρώπη είναι ένας χώρος στον οποίο η αλληλεπίδραση φυσικού περιβάλλοντος και ανθρώπου είναι πολύ έντονη και χαρακτηριστική. Η ήπειρος αυτή αποτελεί πλέον το ευρύτερο περιβάλλον των Ελλήνων μαθητών, οι οποίοι θα πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά τα ιδιαίτερα ανθρωπογεωγραφικά χαρακτηριστικά της. Οι προβλεπόμενες διδακτικές ενότητες είναι οι ακόλουθες:

  • Οι χάρτες: Περιλαμβάνει την εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων στη μελέτη της Ευρώπης, τη διερεύνηση της σχετικής θέσης τόπων, τη διαίρεση των χαρτών και την εφαρμογή τους στη μελέτη και λύση υποθετικών προβλημάτων (για παράδειγμα στον προγραμματισμό έργων).
  • Το φυσικό περιβάλλον της Ευρώπης: Αναπτύσσεται με την ίδια λογική που περιγράφηκε στην προηγούμενη τάξη του Γυμνασίου και περιλαμβάνει τη μελέτη χαρακτηριστικών, κατά περίπτωση, χωρών.
  • Οι κάτοικοι της Ευρώπης: Εξετάζει τον πληθυσμό της Ευρώπης, την εξέλιξή του στο χρόνο, τη γεωγραφική κατανομή του, την πολιτική διαίρεση της ηπείρου, τις μεγάλες πόλεις και τη γεωγραφική κατανομή τους, όπως επίσης και τη γεωγραφική κατανομή γλωσσών και θρησκειών. Όπου κρίνεται αναγκαίο, το μάθημα καταλήγει στην εξέταση του συγκεκριμένου χαρακτηριστικού στον ελληνικό χώρο (για παράδειγμα, πληθυσμός, πόλεις και διοικητική διαίρεση της Ελλάδας). Η ενότητα κλείνει με τη μελέτη των βαλκανικών χωρών, οι οποίες αποτελούν τον άμεσο περιβάλλοντα χώρο της Ελλάδας.
  • Οι οικονομικές δραστηριότητες των Ευρωπαίων: Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει περιορισμένες σε ποικιλία και έκταση πληροφορίες για την ανάπτυξη των διαφόρων τομέων της παραγωγής στον ευρωπαϊκό χώρο. Το κέντρο βάρους της ενότητας δε βρίσκεται στην απαρίθμηση προϊόντων και ποσοτήτων, αλλά στους παράγοντες, οι οποίοι καθορίζουν την ανάπτυξη των διαφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων. Στο Δημοτικό σχολείο οι μαθητές γνώρισαν τη μορφή της επιφάνειας της Γης και τη διαίρεσή της σε χώρες, μελετώντας τον κόσμο σε ολοένα ευρύτερες περιφέρειες από το τοπικό προς το παγκόσμιο. Έμαθαν επίσης να καταγράφουν δεδομένα και να τα απεικονίζουν με κατάλληλα σύμβολα. Στο Γυμνάσιο αυτές οι γνώσεις και δεξιότητες θα πρέπει να συμπληρωθούν και να επεκταθούν.
Avatar of kelly

by kelly

Γαλλικά

April 4, 2012 in Classes, Junior High School, Junior High School 2nd Grade by kelly

Avatar of kelly

by kelly

Αρχαία Ελληνικά (μτφρ) Ομηρικά ‘Επη Ιλιάδα

April 4, 2012 in Classes, Junior High School, Junior High School 2nd Grade by kelly

Η Ιλιάδα μαζί με την Οδύσσεια αποτελούν τα αρχαιότερα έπη, όχι μόνο της ελληνικής αλλά και της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, που μας παραδόθηκαν ολόκληρα και τοποθετούνται χρονικά στο δεύτερο μισό του 8ου αιώνα π.Χ. Η σύνθεση της Ιλιάδας προηγείται της Οδύσσειας και τοποθετείται γύρω στο 750 π.Χ. Έπειτα από τη μελέτη και της Οδύσσειας, η Ιλιάδα θα μας βοηθήσει να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στον ομηρικό κόσμο και να ολοκληρώσουμε τη γνωριμία μας με τους ομηρικούς ήρωες. H Ιλιάδα είναι κατά 3.500 στίχους περίπου μεγαλύτερη από την Οδύσσεια, 15.693 στίχοι, και χωρίζεται, όπως και εκείνη, σε 24 ραψωδίες, όσα και τα γράμματα του ελληνικού αλφάβητου. Οι ιλιαδικές ραψωδίες δηλώνονται με ένα κεφαλαίο γράμμα και το περιεχόμενο της καθεμιάς αποδίδεται από έναν τίτλο τον οποίο θα βρείτε στην αρχή της αντίστοιχης περιληπτικής αναδιήγησης.

Avatar of kelly

by kelly

Αισθητική Αγωγή – Μουσική

April 4, 2012 in Classes, Junior High School, Junior High School 2nd Grade by kelly

Σκοπός της μουσικής αγωγής είναι πρωταρχικά η ανάπτυξη και καλλιέργεια της ικανότητας για αισθητική απόλαυση κατά την ακρόαση, εκτέλεση και δημιουργία μουσικής ως μιας από τις εκδηλώσεις καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργικότητας του ανθρώπου. Mέσω αυτού του σκοπού και παράλληλα προς αυτόν, η μουσική αγωγή αποβλέπει στη γενικότερη καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της προσωπικότητας των μαθητών, μέσα από την ενεργητική ακρόαση, τις δραστηριότητες μουσικής δημιουργίας και εκτέλεσης.

Avatar of kelly

by kelly

Αγγλικά – Προχωρημένοι

April 4, 2012 in Classes, Junior High School, Junior High School 2nd Grade by kelly

Think Teen – 2nd Grade of Junior High School (Προχωρημένοι) consists of th­e Student’s Book, the Workbook, the Teacher’s Book and the Audio CD.

The Student’s book is divided into eight Units, each of which comprises three lessons. Each Unit focuses on a central topic or theme, which links the three lessons and leads to an extended project. This topic or theme functions as an “umbrella”, under which relevant topics or subthemes come together to form the contents of the unit.

Each lesson is designed to cover approximately three teaching periods. It follows a specific structure, which includes activating Ss’ prior knowledge, discussing concepts, exploring the topic through a variety of activities integrating the four main skills, reinforcing language, practising new forms with guidance and then more independently, assessing and presenting work.

The development of skills is very important within the cross-thematic approach. A typical lesson is
arranged into the following main sections: reading, listening, writing, speaking, language focus, and a project (not necessarily in a linear order). Ss engage in communicative language activities involving reception, production, interaction and mediation. The activities provide opportunities for Ss to work individually, in pairs, in groups or as a whole class.

Avatar of kelly

by kelly

Χημεία

April 4, 2012 in Classes, Junior High School, Junior High School 2nd Grade by kelly

Στο βιβλίο αυτό το γνωστικό αντικείμενο της Χημείας συνδέεται με τα γνωστικά αντικείμενα των άλλων επιστημών με τα οποία ασχολείσαι στο σχολείο. Συνδέεται επίσης με τη βιομηχανία, το περιβάλλον, την καθημερινή ζωή σου. Έτσι, οι καινούργιες γνώσεις που σου παρέχονται θα έχουν κάποιο νόημα για σένα και δε θα είναι στεγνές γνώσεις που παρατίθενται η μία δίπλα στην άλλη.
Το μάθημα της Χημείας της Β΄ τάξης ελπίζουμε να είναι ένα γοητευτικό ταξίδι από τον κόσμο που  βλέπουμε, το μακρόκοσμο, σ’ αυτόν που δε βλέπουμε, το μικρόκοσμο. Το «εισιτήριο» γι’ αυτό το  ταξίδι είναι η επιστημονική γνώση – θα τη βρεις στο βιβλίο που κρατάς στα χέρια σου – και το «διαβατήριο» είναι η φαντασία σου.

Η ύλη του βιβλίου είναι ταξινομημένη σε τέσσερις ενότητες. Σε κάθε ενότητα υπάρχει μια  εισαγωγική σελίδα, όπου αναφέρονται τα επιμέρους κεφάλαια που περιλαμβάνει η ενότητα. ­ ­