Αγγλικά

April 3, 2012 σε Γ' Δημοτικού, Δημοτικό, Τάξεις από kelly

Τα περιεχόμενα του Magic Book εξελίσσονται σε 8 ενότητες (Units) κάθε μια από τις οποίες έχει 3 μαθήματα (Lessons). Τα περιεχόμενα του βιβλίου είναι:

Pre-Unit: Magic Letters

Unit 1: In the Fairytale Forest

Unit 2: The story of Bella the cat

Unit 3: The story of Pinocchio

Unit 4: The wind and the sun

Unit 5: Lusy’s story

Unit 6: Beauty and the Beast

Unit 7: Planet Earth

Unit 8: Our World

Extra unit: Special days