Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία

April 4, 2012 σε Β' Γυμνασίου, Γυμνάσιο, Τάξεις από kelly

Το βιβλίο της Μεσαιωνικής και Νεότερης Ιστορίας της Β Γυμνασίου περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια και υποκεφάλαια:

Κεφάλαιο Πρώτο: Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου (330-717)    

I. Η μετεξέλιξη του ρωμαϊκού κράτους
ΙΙ.Εξωτερικά προβλήματα και αναδιοργάνωση του κράτους

Κεφάλαιο Δεύτερο: Λαοί στον περίγυρο του Βυζαντινού κράτους   

Ι. Ο βαλκανικός κόσμος κατά τον μεσαίωνα
ΙΙ. Ο κόσμος του Ισλάμ κατά την περίοδο του μεσαίωνα

Κεφάλαιο Τρίτο: Περίοδος της μεγάλης ακμής του Βυζαντίου

I. Παγίωση της βυζαντινής κυριαρχίας στα Βαλκάνια και τη Μ. Ασία
ΙΙ. Εξωτερικά προβλήματα και αναδιοργάνωση του κράτους

Κεφάλαιο Τέταρτο: Περίοδος της κρίσης του Βυζαντίου  (1025 – 1453)

Ι. Η εξασθένηση του Βυζαντίου και το σχίσμα με τη Δύση
ΙΙ. Οι σταυροφορίες και οι συνέπειές τους για το Βυζάντιο
ΙΙΙ. Ανασύσταση Βυζαντίου και υποταγή στους Οθωμανούς

Κεφάλαιο Πέμπτο: Ο πολιτισμός του Βυζαντίου

   Ι. Ο πολιτισμός του Βυζαντίου

Κεφάλαιο Έκτο: Η μεσαιωνική Ευρώπη
I. Η εξέλιξη της μεσαιωνικής Ευρώπης μετά τη μετανάστευση των λαών (5ος -10ος αι.)
ΙΙ. Η διαμόρφωση της Δυτικής Ευρώπης κατά τα τέλη του μεσαίωνα

Κεφάλαιο Έβδομο: Η Ευρώπη στους νεότερους χρόνους (15ος-18ος αι.)
I. Οι ανακατατάξεις στη μεσαιωνική ευρωπαϊκή κοινωνία
II. Ο ελληνισμός υπό Βενετική και Οθωμανική κυριαρχία